چهارشنبه ۱۰ آذر۱۳۸۹

مقایسه تاژک سلول های یو کاریوتی از نظر ساختار و عمل با تاژک باکتری ها

اساس ساختار تاژک سلول های یوکاریوتی یک اسکلت میکروتوبولی است که در غشاء محصور و به اکسونم معروف است آکسونوم را با فرمول 2 + 9 نمایش می دهند و به این معنی که 9 جفت میکروتوبول محیطی ، یک جفت میکروتوبول مرکزی را در بر گرفته اند . حرکت تاژک یوکاریوتی به صورت های گوناگون صورت می گیرد که معمولا حرکت از نوع موجی است .تاژک در باکتری ها از تجمع زیر واحد های پروتئینی به نام فلاژلین تشکیل می شود که یک ساختمان تو خالی دارد . هر تاژک از سه بخش فیلامنت  ( Filament ) ، قلاب ( Hook )       و جسم پایه  ( Basal body ) تشکیل یافته است . جسم پایه در غشای پلاسمایی قرارمیگیرد واز استوانه و دو یا چند سری حلقه در امتداد با غشای پلاسمایی ، پپتیدو گلیکان و در مورد باکتریهای گرم منفی در امتداد با غشای خارجی پوشش سلولی هستند تشکیل می شود .  در مورد عمل تاژک در باکتری ها باید گفت که مانند پروانه هواپیما در اطراف محور بزرگ خود می چرخند و سلول را به جلو می رانند . چرخش تاژک توسط  جریان پروتون تقویت می شود.

نوشته شده توسط حسامي در 10:52 |  لینک ثابت   •